فال چوب

فال چوب يكي از قديمي ترين نوع فال بيني است كه آن را به دانيال نبي و سپس به امام جعفر صادق نسبت ميدهند. براي گرفتن اين فال بايد ابتدا چشمها را بسته و سه نفس عميق بكشيد سپس ذهن و فكرتان را به انچه كه مايليد متمركز كرده و نيت كنيد.آنگاه كليك كنيد و اين عمل را سه بار تكرار كرده و حرف به دست آمده از هر بار را كنار هم بنويسيد سپس از جدول شرح فال خود را مشاهده نماييد

براي گرفتن فال چوب:                           


نتيجه ي كليک:                 

بعد از هر بار كليك، نتيجه را پاك كنيد و بعد براي مرتبه ي بعد كليك كنيد و دقت داشته باشيد كه هر بار يكي از چهار حرف - آ ، ب ، ج ، د ، مي آيد

به ترتيب از سمت راست به چپ ،كليك اول ، دوم ، سوم

ا د د

ا ج ج

ا ج ب

ا د ج

ا ج د

ا د ب

ا ب د

ا ب ب

ا ب ج

ا د ا

ا ج ا

ا ب ا

ا ا د

ا ا ج

ا ا ب

ا ا ا

ج ج ج

ب ج ج

ب ج ب

ب ج د

ب ج ا

ب ا ج

ب د ب

ب د د

ب ا د

ب د ا

ب ا ا

ب ا ب

ب ب د

ب ب ج

ب ب ا

ب ب ب

د ا د

د ب ا

د ا ب

د د ج

د ا ج

ج د د

ج ب د

ج ا ب

ج ب ج

ج ا ج

ج د ا

ج ج د

ج ج ب

ج ج ا

ج ب ب

ج د ب

 

ج ب ا

ج ا د

ج ا ا

د ا ا

ج د ج

د ج د

د ج ب

د ج ا

د ب ب

د د ب

د ج ج

د ب ج

د د د

د د ا

د ب د

فـــال