طالع بینی هندی

طالع بینی هندی ازدواج

 

مرد (فروردین) زن


مرد (تیر) زن


مرد (مهر) زن

 


مرد (دی) زن

 

مرد (اردیبهشت) زن


مرد (مرداد) زن


مرد (آبان) زن

 

 

 


مرد (بهمن) زن

 


مرد (خرداد) زن


مرد (شهریور) زن


مرد (آذر) زن


مرد (اسفند) زن

 


فـــال