دسته بندی
«رقص زمین» با لحنی ساده و نیز همنشینی یک بحران واقعی در کنار زندگی اجتماعی شخصیت‌های داستانش به خوبی توانسته در گستره اجتماعی تاثیرگذار باشد و پیام مهمش را نیز در معرض انتقال قرار ‌دهد...


گزارش تصویری رقص زمین به کارگردانی حسین پاکدل


گزارش تصویری رقص زمین به کارگردانی حسین پاکدل

گزارش تصویری رقص زمین به کارگردانی حسین پاکدل

گزارش تصویری رقص زمین به کارگردانی حسین پاکدل

گزارش تصویری رقص زمین به کارگردانی حسین پاکدل

گزارش تصویری رقص زمین به کارگردانی حسین پاکدل

گزارش تصویری رقص زمین به کارگردانی حسین پاکدل

گزارش تصویری رقص زمین به کارگردانی حسین پاکدل

گزارش تصویری رقص زمین به کارگردانی حسین پاکدل

گزارش تصویری رقص زمین به کارگردانی حسین پاکدل

گزارش تصویری رقص زمین به کارگردانی حسین پاکدل

گزارش تصویری رقص زمین به کارگردانی حسین پاکدل

گزارش تصویری رقص زمین به کارگردانی حسین پاکدل

گزارش تصویری رقص زمین به کارگردانی حسین پاکدل


گردآوری شده توسط: گروه فرهنگ و هنر ایران فروم
Cloob Print Google+