دسته بندی
علی ضیا مجری برنامه ویتامین 3 مقابل دوربین کچل کرد / تصاویر

معلم کردستانی برای اینکه دانش آموزش (ماهان) که به علت بیماری موهای خود را از دست داده بود احساس شرم و خجالت نکند ، موهای خور را از ته تراشید و این حرکت او موج عظیمی در رسانه ها و محافل خبری به راه انداخت.

این معلم و ماهان امروز مهمان برنامه ویتامین 3 بودند و علی ضیا هم موهای خود را داد تا خوشحالی ماهان را به دست آورد و از کار ارزشی معلم او تشکر کند.

علی ضیا مجری برنامه ویتامین 3 مقابل دوربین کچل کرد / تصاویر
علی ضیا مجری برنامه ویتامین 3 مقابل دوربین کچل کرد / تصاویر
علی ضیا مجری برنامه ویتامین 3 مقابل دوربین کچل کرد / تصاویر
علی ضیا مجری برنامه ویتامین 3 مقابل دوربین کچل کرد / تصاویر
علی ضیا مجری برنامه ویتامین 3 مقابل دوربین کچل کرد / تصاویر

گردآوری شده توسط: گروه سرگرمی ایران فروم
Cloob Print Google+