دسته بندی
ورزش با کش TRX) TRX مخفف Total-body resistance exersice) هست که به معنی‌ تمرینات استقامتی تمام بدن می‌شود . ما در تمرینات با وزنه خود عضله را تقویت می‌کنیم در تمرینات هوازی مدت زمان استقامت خود عضله را تقویت می‌کنیم در تمرینات با TRX عضله هایی که برای اتصال به بافت استخوانی و بافت عضله‌ای به کار برده می‌شه را تقویت می‌کنیم این عضله‌ها در بیشتر افراد ضعیف هستند.

تمرینات ورزشی با کش بدنسازی به همراه تصاویر (2)

تقویت عضلات سینه
پرس ایستاده با یک دست افقی

تمرینات ورزشی با کش بدنسازی به همراه تصاویر (2)

پرس ایستاده با یک دست مایل از پائین به بالا

تمرینات ورزشی با کش بدنسازی به همراه تصاویر (2)

پرس ایستاده با یک دست مایل از بالا به پائین

تمرینات ورزشی با کش بدنسازی به همراه تصاویر (2)


پرواز افقی با یک دست از کنار

تمرینات ورزشی با کش بدنسازی به همراه تصاویر (2)


پرواز مایل با یک دست از پائین به بالا

تمرینات ورزشی با کش بدنسازی به همراه تصاویر (2)


پرواز مایل با یک دست از بالا به پائین

تمرینات ورزشی با کش بدنسازی به همراه تصاویر (2)


تمرینات ورزشی با کش بدنسازی تقویت عضلات دست
کشش جلو بازو با آرنج عمودی

تمرینات ورزشی با کش بدنسازی به همراه تصاویر (2)


کشش جلو بازو با آرنج افقی

تمرینات ورزشی با کش بدنسازی به همراه تصاویر (2)


کشش پشت بازو به بالا

تمرینات ورزشی با کش بدنسازی به همراه تصاویر (2)


کشش پیت بازو به پائین

تمرینات ورزشی با کش بدنسازی به همراه تصاویر (2)


کشش مچ دست در حالت نشسته

کش بدنسازی,تمرینات ورزشی با کش بدنسازی TRX,تقویت عضلات دست


باز کردن مچ دست در حالت نشسته

تمرینات ورزشی با کش بدنسازی به همراه تصاویر (2)


تمرینات عضلات شکم
دراز و نشست از بالا به پایین

تمرینات ورزشی با کش بدنسازی به همراه تصاویر (2)


دراز و نشست مایل از طرفین

تمرینات ورزشی با کش بدنسازی به همراه تصاویر (2)


کشش مایل روی زانو از بالا به پایین

تمرینات ورزشی با کش بدنسازی به همراه تصاویر (2)


کشش مایل با دست بسته در حالت ایستاده از طرقین

تمرینات ورزشی با کش بدنسازی به همراه تصاویر (2)

کشش مایل با دست باز در حالت ایستاده

تمرینات ورزشی با کش بدنسازی به همراه تصاویر (2)

کشش مایل با دست باز در حالت ایستاده از پایین به بالا

تمرینات ورزشی با کش بدنسازی به همراه تصاویر (2)


کشش کناری با دست بالا

تمرینات ورزشی با کش بدنسازی به همراه تصاویر (2)

دراز و نشست از بالا به پایین

تمرینات ورزشی با کش بدنسازی به همراه تصاویر (2)


دراز و نشست مایل از طرفین

تمرینات ورزشی با کش بدنسازی به همراه تصاویر (2)


کشش مایل روی زانو از بالا به پایین

تمرینات ورزشی با کش بدنسازی به همراه تصاویر (2)


کشش مایل با دست بسته در حالت ایستاده از طرقین

تمرینات ورزشی با کش بدنسازی به همراه تصاویر (2)


کشش مایل با دست باز در حالت ایستاده

تمرینات ورزشی با کش بدنسازی به همراه تصاویر (2)


کشش مایل با دست باز در حالت ایستاده از پایین به بالا

تمرینات ورزشی با کش بدنسازی به همراه تصاویر (2)

کشش کناری با دست بالا

تمرینات ورزشی با کش بدنسازی به همراه تصاویر (2)

منبع: drsherafatvaziri.com

گردآوری شده توسط: گروه ورزش ایران فروم

کش بدنسازی, تمرینات ورزشی با کش بدنسازی TRX, کش بدنسازی TRX, آموزش نرمش با کش بدنسازی, آموزش حرکات ورزشی با کش TRX, ورزش برای تقویت عضلات دست, ورزش برای تقویت عضلات شکم, ورزش برای تقویت عضلات پا, تناسب اندام, زیبایی اندام

Cloob Print Google+