دسته بندی
تاکنون دو روش عمده در کاشت مو مورد توجه و استفاده بوده است. اما در روش جدید موهای زنده و قابل رشد به صورت اتوماتیک از قسمت پس سر برداشته می شود. قسمت برداشت این دستگاه مبتنی بر استفاده...


تاکنون دو روش عمده در کاشت مو مورد توجه و استفاده بوده است. اما در روش جدید
موهای زنده و قابل رشد به صورت اتوماتیک از قسمت پس سر برداشته می شود.
قسمت برداشت این دستگاه مبتنی بر استفاده از ابزاری در حال چرخش و مکش است
که بدون سوراخ کردن پوست، 2تا 3 میلی متر در پوست فرو می رود و ریشه و ساقه
مو را برداشته و با فشار منفی به مخزن جمع آوری ویژه ای می کشد. موهای
برداشته شده جمع آوری شده پس از تنظیم برای هر منطقه توسط ابزار مخصوص در
جلوی سر کاشته می شود.
تصاویر/ روش جدید کاشت مو (13+)

تصاویر/ روش جدید کاشت مو (13+)

تصاویر/ روش جدید کاشت مو (13+)

تصاویر/ روش جدید کاشت مو (13+)

تصاویر/ روش جدید کاشت مو (13+)

تصاویر/ روش جدید کاشت مو (13+)

تصاویر/ روش جدید کاشت مو (13+)

تصاویر/ روش جدید کاشت مو (13+)


گردآوری شده توسط: گروه سرگرمی ایران فروم

کاشت مو prp, کاشت مو سلول بنیادی, کاشت مو قیمت, کاشت مو خانه سبز

Cloob Print Google+